Saturday, April 11, 2009

Dont know why!

na jiski shakal hai koi,
na jiska naam hai koi
ik aisi shai ka kyon hamein
azal se intezaar hai

No comments: